ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

I. Definities 
Hondenspecialist Desiree, gevestigd te Hoogvliet.
Cliënt: de eigenaar van de hond, die de Hondenspecialist opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen volgt.

II. Algemeen
Alle tussen Hondenspecialist Desiree en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. Hondenspecialist Desiree zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Hondenspecialist Desiree zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
 3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Hondenspecialist Desiree ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Adviezen, therapieën en training

 1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan Hondenspecialist Desiree
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Hondenspecialist Desiree
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenspecialist Desiree. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. Hondenspecialist Desiree kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
 5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 6. Hondenspecialist Desiree behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
 7. Hondenspecialist Desiree weigert de hond van een cliënt voor trainingsdoelen op te nemen in haar privé leven.
 8. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Hondenspecialist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

IV. Betaling/afspraken

 1. Gemaakte afspraken tussen de Hondenspecialist en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. Hondenspecialist Desiree behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
 3. Indien door ziekte of overmacht van de Hondenspecialist een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Hondenspecialist er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
 4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppycursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.
 5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Hondenspecialist Desiree is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
 6. Alle door Hondenspecialist Desiree verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondenspecialist Desiree worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
 7. Alle persoonsgegevens die aan Hondenspecialist Desiree worden verstrekt ivm therapie/coaching aanvragen zullen voor de duur van 1 jaar worden bewaard op een beveiligde plek, welke voldoet aan de AVG wet.