Privacybeleid Hondenspecialist Desiree

Hondenspecialist Desiree, gevestigd aan de Hermelijn 4, 3225 RC, Hellevoetsluis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring opgesteld op 16/5/2018.

Contactgegevens

www.hondenspecialistdesiree.com

Hermelijn4,3225 RC, Hellevoetsluis

Tel: 0640569502 / 0630559451

Desiree Tabbers is de Functionaris gegevensbescherming van Hondenspecialist Desiree

Zij is te bereiken via desireetabbers@gmail.com

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Hondenspecialist Desireeverwerkt uw persooonsgevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achter naam

Adresgegevens

Emailadres

Telefoonnummer

Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar . Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via desireetabbers@gmail.com, dan verwijderen wij die informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hondenspecialist Desiree verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Hondenspecialist Desiree verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hondenspecialist Desiree neemt op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma”s of- systemen, zonder dat een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Hondenspecialist ) tussen zit.Hondenspecialist Desiree gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • WordPress
 • Facebook
 • Youtube
 • Whatsapp
 • Instagram
 • AVG
 • Outlook
 • Domein-direct

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondenspecialist Desiree bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Bewaartermijn gedurende het verlenen van de diensten.  Wanneer klant geen gebruik meer maakt van diensten van hondenspecialist Desiree zullen deze gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondenspecialist Desiree verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Desiree blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Desiree gebruikt functionele ,analyse en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,tablet of smartphone. Desiree gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor toelichting : https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website woorden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en /of de sociale media-bedrijven.Hieronder een overzicht:

 • Google analytics : functie Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn : 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Desiree een heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar desireetabbers@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), pasportnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Desiree wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgens link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoongegevens beveiligen

Desiree neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact via desireetabbers@gmail.com